Danel FC Digital

בנקאות פרטית

סוחרים ומנהלי השקעות – Front Office
 • תכנון פעילות המסחר בהתחשבות במגבלות, מדיניות, איסורים ויתרות.
 • מסחר רב בנקאי
 • ריכוז פעילות המסחר לכל הבנקים
 • דוחות בקרה על האחזקות, חשיפות והפעילות
 • שיקוף סלים/קרנות נאמנות
 • דוחות BI
בקרים ומנהלי סיכונים - Middle office
 • בדיקת עמידה במדיניות השקעה
 • בדיקת עמידה במדיניות החברה
 • חישוב חשיפות התיקים
 • הרצת סימולציות ותרחישי שוק
 • דוחות בקרה
 • דוחות BI
 • בדיקת מניעת הונאות ובדיקת פעולות חשודות (בפיתוח)
 • ניהול סיכונים – חישוב VAR
 • שיקוף סלים/קרנות נאמנות
 • דיווח בעלי ענין
שולחן אחורי / חשבות – Back office
 • ממשקים לבנקים ישראלים
 • ממשקים לבנקים זרים
 • טיפול בחריגים
 • מודול לחישוב דמי ניהול- פקודה להנה"ח.
 • תגמול סוכנים
 • ניהול וטיפול בישויות: חשבון/לקוח/מוצר
 • דיווחים מותאמים ללקוחות
 • מגוון דוחות לבקרה ושליטה
 • בדיקת עמלות של הבנקים
 • בדיקת החזר עמלות מהבנק
 • תחזית תקבולים
 • חישוב מס ליחידים- רב בנקאי
מנהלי לקוחות / מכירות - CRM/BPM
 • ראייה של 360 מעלות- מצב לקוח
 • ניהול קמפיינים
 • ניהול לידים ולקוחות פוטנציאלים
 • ניהול תהליכים פנימים
 • התממשקות לOUTLOOK
 • שליחת תכנים לתפוצה כוללת
 • הפקת טפסים דיגיטלים: אפיון צרכים ופרוטוקולים
 • הפקת דוחות וסטטיסטיקה למנהלים
 • תמיכה בתהליכים ותזכורות תקופתיות
 • TO DO LIST לכל עובד בארגון
 • תקשורת דיגיטלית פנים ארגונית
דנאל FC דיגיטל
 • קשר ישיר ודיגיטלי עם הלקוח
 • ממשק WEB וMOBILE
 • הלקוח יכול לצפות באחזקות, תנועות, תשואות
 • תמיכה דיגיטלית בתהליכים לקליטת לקוח חדש
 • תמיכה דיגיטלית בתהליכים לטיפול ושימור של לקוח קיים
 • יצירת קשר דיגיטלי עם היועץ צא'ט של הלקוח
 • מערכת העמדת בתנאי אבטחה מחמירים
הפקת טפסים דיגיטליים לדיווחים
 • דיווחים לרשות לני"ע
 • דיווחים רגולטורים ללקוחות
 • דיווחים מותאמים ללקוחות