Danel FC Digital

מזכיר חברה

כלי עזר למזכיר החברה

תוכנת מזכיר חברה מהווה כלי עזר למזכיר החברה והנהלתה ומסייעת בכל הקשור לניהול המסמכים הרשמיים של החברה הנפקת תעודות מניה, דיווחים לרשויות, מעקב פעילות אחזקות במניות, אג"ח וכדומה. התוכנה מיועדת להנהלת חברות ציבוריות ופרטיות ומשתלבת גם בפעילותם של משרדי עורכי דין המספקים שרותים לחברות פרטיות.

"מזכיר חברה" כוללת מודולים של ניהול ספר בעלי מניות, מעקב אחר בעלי עניין, ניהול והמרה של אופציות ואג"ח, מעקב אחר מינוי דירקטורים ונושאי משרה.

  • ניהול ספר בעלי מניות של חברה
  • העברת פיצול מניות
  • חלוקת דיבידנד
  • חלוקת הטבה
  • מכתבים לבעלי מניות
  • ניהול אופציות ואג"ח להמרה
  • ניהול דירקטורים ונושאי משרה
  • דיווחים לבורסה ולרשם
  • דיווחים למגנה
  • ניהול ישיבות ותגמול דירקטורים