Danel FC Digital

קרנות נדל"ן

ניהול המשקיעים
 • ניהול המשקיעים כולל כל ההבטים
 • ניהול המגעים עם המשקיעים – CRM
 • דיווחים למשקיעים חודשיים/רבעוניים
 • ניהול התנועות הכספיות והרווחים של המשקיעים
ניהול הסוכנים
 • ניהול הסוכנים והעמלות 
 • חישוב העמלות לסוכנים
 • הפקת דיווחים לסוכנים
 • הפקת דוחות ניהוליים
ניהול ההשקעות ופרויקטים
 • ניהול ההשקעות הפרטניות ברמת הפרויקט.
 • ניהול היישות מסוג שותפות שמרכיבה מספר פרויקטים.
 • ניהול  היזמים – מנפיקים
 • ניהול כל התנועות הכספיות באתר הפרויקט.
 • קליטת והצגת דפי עו"ש של כל חשבונות הבנק של הפרוייקטים.
 • אפשרות  לבצע התאמת בנקים תנועות כספיות שהוזרמו למערכת  בגין הוצאות למינהן/תשלומים/הלוואות וכדו' אל מול דפי הבנק שנקלטו.
 • הוספת שדות ייעודים להזנה ברמת ישות/פרויקט/לקוח
 • הפקת דוחות  מנהלים מרכזים
חשבות / הנה"ח
 • יצירת פקודת יומן למערכת הנהלת חשבונות.
 • פקודות שעברו בכרטיסים של המשקיעים.
 • פקודות שעברו בכרטיסים של הפרויקטים.
דנאל FC דיגיטל ללקוחות
 • קשר ישיר ודיגיטלי עם הלקוח
 • ממשק WEB וMOBILE
 • הלקוח יכול לצפות באחזקות, תנועות, תשואות
 • תמיכה דיגיטלית בתהליכים לקליטת לקוח חדש
 • תמיכה דיגיטלית בתהליכים לטיפול ושימור של לקוח קיים
 • יצירת קשר דיגיטלי עם היועץ צא'ט של הלקוח
 • מערכת העמדת בתנאי אבטחה מחמירים